กองทุนรวมมีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร

กองทุนรวมมีอยู่หลายประเภท โดยเกณฑ์ในการแบ่งนั้นก็หลากหลาย แต่เราจำเป็นต้องรู้ไว้ทั้งหมดว่า กองทุนรวมมีกี่ประเภท ถึงเราจะไม่ได้ลงทุนครบทุกประเภท แต่ควรรู้รายละเอียดไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสับเปลี่ยนและปรับแผนการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต 

กองทุนรวมมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 

กองทุนรวมมีกี่ประเภท

1.กองทุนรวมตลาดเงิน Money Market Fund 

คือ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนโดยการฝากเงินในธนาคาร หรือซื้อตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี กองทุนรวมตลาดเงินเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำมากๆ 

ข้อดีของกองทุนรวมตลาดเงิน คือ กองทุนรวมตลาดเงินเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น จึงทำให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดน้อย 

2.กองทุนรวมตราสารหนี้ Fixed Income Fund 

คือ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ถ้าเราลงทุนในตราสารหนี้เองโดยตรง จะมีปัจจัยความเสี่ยงหลายอย่าง เช่น ความเสี่ยงว่าลูกหนี้จะจ่ายเงินไม่ได้ตามกำหนด ความเสี่ยงที่มูลค่าของตราสารหนี้จะลดลงหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้น และต้องดูจังหวะการขายคืนให้ได้มูลค่าสูง แต่ถ้าเราลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ ดูแค่ระดับความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนว่ารับได้มากน้อยแค่ไหน จะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลความเสี่ยงให้ 

ตราสารหนี้ คือ การที่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ขอกู้ยืมเงินจากนักลงทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และกำหนดว่าจะให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ แล้วออกเป็นตราสารให้ เมื่อเราลงทุนในตราสารหนี้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ เราจึงมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการนั้นๆ โดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่กำหนด การลงทุนในตราสารหนี้ของภาครัฐและเอกชน จะมีความเสี่ยงแตกต่างกันออกไป 

3.กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุและกองทุนรวมตราสารหนี้แบบโรลโอเวอร์ 

กองทุนรวมตราสารหนี้ทั้งสองแบบจัดเป็นกองทุนที่มีกำหนดระยะเวลา (Term Fund) โดยส่วนใหญ่ระยะเวลาของกองทุนนั้นสามารถดูได้จากชื่อของกองทุน เช่น SCBFI1Y14 ชื่อกองทุนคือ SCBFI มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี (1 Y = 1 Year) ส่วนเลข 14 คือลำดับของกองทุน บาง บลจ.อาจจะใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษบอกลำดับ เช่น KTF18MA ชื่อกองทุนคือ KTF มีกำหนดระยะเวลา 18 เดือน (18 M = 18 เดือน) อักษรบอกลำดับคือ A 

Term Fund มีข้อดีคือ ผลตอบแทนจะได้รับตามที่กองทุนประกาศไว้ก่อนหน้าที่จะเปิดขาย และมีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นน้อยกว่ากองทุนตราสารหนี้แบบทั่วไป 

กองทุนแบบกำหนดอายุ คือ เมื่อถึงเวลาที่กำหนดทางกองทุนจะขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และโอนเงินเข้าบัญชีเรา ในขณะที่กองทุนแบบโรลโอเวอร์ ถ้าหากไม่แจ้งกองทุนว่าต้องการขายคืน เมื่อครบอายุทางกองทุนจะนำเงินต้นไปลงทุนต่อ ซึ่งเราจะขายคืนไม่ได้จนกว่าจะครบกำหนดอายุของกองทุนในรอบต่อไป 

4.กองทุนรวมตราสารทุน Equity Fund 

กองทุนรวมมีกี่ประเภท

คือ กองทุนรวมที่ลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุน หรือที่เรียกกันว่า หุ้น 

ตราสารทุน หมายถึง การที่เราออกเงินให้บริษัทเอกชนหรือกิจการต่างๆ ระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ แต่ไม่เหมือนตราหนี้ตรงที่ เมื่อลงทุนในตราสารทุนหรือกองทุนรวมตราสารทุน เราจะมีสถานะร่วมเป็นเจ้าของกิจการ และมีส่วนได้ส่วนเสียจากการประกอบกิจการด้วย 

ตราสารทุนหรือหุ้นเป็นการลงทุนที่มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูง และมีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกัน เพราะหุ้นมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา มีโอกาสขาดทุนและเงินต้นหายสูง ดังนั้น กองทุนรวมตราสารทุนจึงเป็นตัวช่วยสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ ไม่มีความชำนาญ หรือไม่มีเวลา แต่อยากลงทุนตราสารทุนหรือหุ้น เพราะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลและเลือกลงทุนให้ 

5.กองทุนรวมผสม Mixed Fund 

คือ กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารได้ทุกประเภท เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธุ์ เป็นการลงทุนที่ไม่รู้ว่าจะจัดสัดส่วนอย่างไร แต่อยากลงทุนหลายอย่าง กองทุนรวมผสมจึงจัดรูปแบบให้ตั้งแต่แรก พร้อมกระจายความเสี่ยงให้เรียบร้อย และจ่ายค่าธรรมเนียมแค่กองทุนเดียว 

6.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ PF และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ REIT 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund:PF) และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust:REIT) มีความคล้ายคลึงกันมาก แต่แตกต่างกันในรายละเอียดส่วนที่เป็นข้อกฎหมาย เช่น ชื่อเรียกกองทุน/กองทรัสต์ เพดานการขอกู้ยืม เป็นต้น 

PF และ REIT นั้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น โรงแรม สนามบิน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยการซื้ออสังหาริมทรัพย์มาเป็นกรรมสิทธิ์ หรืออาจลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

7.กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure Fund 

คือ กองทุนรวมเพื่อระดมเงินทุนมาลงทุนในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยกิจการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ เป็นกิจการที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง การตั้งกองทุนรวมโครงสน้างพื้นฐาน จึงสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณการลงทุนและการก่อหนี้สาธารณะของภาครัฐ ตลอดจนเป็นทางเลือกในการะดมทุนของภาคเอกชนในการพัฒนากิจการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ โดยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ระบบขนส่งทางราง ไฟฟ้า ประปา ถนน ทางพิเศษ ท่าอากาศยาน เป็นต้น 

8.กองทุนรวมทองคำ Gold Fund 

คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทองคำเป็นหลัก โดยกองทุนรวมทองคำส่วนใหญ่ในประเทศไทย จะเน้นการลงทุนในกองทุนอื่นเพียงกองเดียว คือ กองทุน SPDR Gold Trust เป็นกองทุนต่างประเทศที่ลงทุนในทองคำแท่งจริงๆ และนำไปเก็บกับผู้รับฝากทรัพย์สิน 

NAV ของกองทุนทองคำ จะเคลื่อนไหวตามราคาทองคำในตลาดโลก ไม่เกี่ยวกับตลาดหุ้นหรือพันธบัตร การเก็บกองทุนทองคำไว้ในพอร์ตบ้าง จะช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตได้ระดับนึง แม้ตลาดหุ้นจะร่วง ราคาทองก็จะไม่ร่วงตาม 

9.กองทุนรวมน้ำมัน  

เป็นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในกองทุนรวมน้ำมันของต่างประเทศอีกที เช่นเดียวกับกองทุนรวมทองคำ โดยกองทุนรวมน้ำมันหลักที่นิยม คือ Powershares DB Oil Fund (DBO) กองทุนนี้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ซึ่งนโยบายการลงทุนของ DBO ไม่ได้ลงทุนซื้อน้ำมันดิบมาเก็บไว้จริง แต่จะลงทุนในสัญญาซื้อ-ขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) 

10.กองทุนรวมเพื่อประโยชน์ทางภาษี 

กองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนลงทุนในระยะยาว ไม่ใช่ซื้อมาขายไปในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ตลาดทุนในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น และส่งเสริมให้ลงทุนเป็นเสมือนการออมระยะยาว กองทุนที่ซื้อแล้วนำไปลดหย่อนภาษีได้มีอยู่ 2 ประเภท คือ 

1.SSF (Super Saving Fund) กองทุนรวมเพื่อการออมแบบทั่วไป 

2.RMF (Retirement Mutual Fund) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

11.กองทุนรวม ETF (Exchange Traded Fund) 

เป็นกองทุนรวมดัชนีที่เปิดให้ซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้นทั่วไป โดยมีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี หรือราคาสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง กองทุน ETF เหมาะสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงสูง เช่น การลงทุนทองคำ หรือการลงทุนในต่างประเทศ 

12.กองทุนรวมต่างประเทศ Foreign Investment Fund:FIF 

คือ กองทุนรวมที่ระดมเงินจากคนไทยไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ สามารถลงทุนในต่างประเทศได้ 2 รูปแบบ 

1.บลจ. ไทยบริหารกองทุนด้วยตนเอง 

โดยนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน แต่จะไม่ลงทุนโดยตรงในสินค้าอื่นๆ เช่น น้ำมันและทองคำ 

2.บลจ. ไทยไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ 

การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเป็นทางออกที่ดีในช่วงที่สถานณการณ์บ้านเมืองไม่มั่นคง มีเหตุการณ์ไม่สงบ ทำให้เศรษฐกิจในประเทศซบเซาลง ดังนั้น การไปลงทุนในต่างประเทศที่เศรษฐกิจดีกว่าก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าได้ 

13.กองทุนรวมหน่วยลงทุน Fund Of Funds 

คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นอีกทอดหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *