กองทุนรวม (Mutual Fund) คืออะไร

กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การที่เราหรือคนทั่วๆ ไปนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุน เพื่อรวมเงินกันเป็นก้อนใหญ่แล้วให้บริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ บลจ. เป็นผู้บริหารจัดการนำเงินก้อนนั้นไปลงทุน เพื่อให้เราและคนอื่นๆที่ซื้อหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนกลับมาตามนโยบายที่กำหนดไว้ 

การดำเนินงานของกองทุนรวม 

เราลงทุนใน “กองทุนรวม” ได้โดยการซื้อหน่วยลงทุนจาก บลจ. เมื่อซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นเจ้าของสินทรัพย์ในกองทุนรวมร่วมกัน (หน่วยลงทุน คือเงินทั้งหมดในโครงการที่จะเอาไปลงทุน โดยแบ่งเป็นส่วนเท่าๆกัน ให้เราซื้อได้ในราคาถูงลง เช่น โครงการกองทุนรวมแมว จะรวบรวมเงินไปซื้อหนู 10000 บาท โดยแบ่งขายเป็น 1000 หน่วยลงทุน เพราะฉะนั้นคนที่มาซื้อหน่วยลงทุน ซื้อแค่หน่วยลงทุนละ 10 บาท 

บลจ. หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คือ บริษัทที่ขออนุญาตจัดตั้งกับกระทรวงการคลัง เป็นผู้ที่ก่อตั้งกองทุนรวมขึ้นมาให้พวกเราลงทุน โดยจะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดของกองทุนรวม ได้แก่ นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น กองทุนรวมแต่ละกองทุนมีจุดมุ่งหมายเน้นลงทุนด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลัก แต่จะลงทุนด้านอื่นด้วยเล็กน้อย เป็นการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง บลจ.จะนำเงินไปลงทุนในตลาดทุนหรือตลาดเงินตามแผนที่ผู้จัดการกองทุนวางไว้ เราจะได้ผลตอบแทนกลับมาในรูปแบบของเงินปันผล ดอกเบี้ย กำไรหรือขาดทุนจากส่วนต่างราคา 

ทุกกองทุนที่จัดตั้งขึ้นจะมีสถาบันการเงินอื่น ที่ไม่ได้อยู่ในเครือเดียวกับ บลจ. มาเป็นเหมือนตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุน มีหน้าที่ตรวจทานและติดตามดูแลผลประโยชน์แทนผู้ลงทุน 

กองทุนรวม

ข้อดีของกองทุนรวม 

1.เงินลงทุนไม่ต้องเยอะ 

กองทุนรวมเป็นตัวช่วยให้เราลงทุนในหลายสินทรัพย์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมาก ถ้าลงทุนเองทั้งหมดอาจต้องใช้เงินหลายหมื่น แต่ถ้าซื้อกองทุนรวมสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทั้งหมดได้ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียงหลักร้อยบาท 

2.ลดความเสี่ยงด้วยการกระจายลงทุน 

กองทุนรวมส่วนใหญ่มีการกระจายความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุน เช่น กองทุนหุ้นก็จะลงทุนในหุ้นหลายตัว กองทุนตราสารหนี้ก็จะลงทุนในตราสารหนี้หลายกลุ่ม นอกจากนี้กองทุนรวมบางกลุ่ม เช่น กองทุนผสม ลงทุนในสินทรัพย์หลายแบบ ที่ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันเสมอไป เวลาสินทรัพย์ชนิดหนึ่งมีราคาลง แต่สินทรัพย์อีกชนิดกลับมีราคาขึ้น ความเสี่ยงจึงน้อยกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเพียงอย่างเดียว 

3.มีผู้เชี่ยวชาญดูแลให้ 

ประโยชน์ของการซื้อกองทุนรวม คือ คนที่นำเงินเราไปลงทุนเป็นผู้มีประสบการณ์ จึงช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ 

ข้อจำกัดของกองทุนรวม 

1.ข้อมูลไม่ทันสมัย 

ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมไม่ได้อัพเดตให้เราเห็นตลอดเวลาเหมือนหุ้น แต่ บลจ. จะประกาศบอกเป็นช่วงๆ เช่น ทุก 3 เดือน หรือทุกปี ทำให้เราไม่สามารถทราบความเคลื่อนไหวที่แท้จริงของกองทุนรวม มีเพียงสรุปผลให้เราดูเป็นระยะเท่านั้น 

2.ผลการดำเนินงานขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุน 

แต่ละกองทุนมีนโยบายการลงทุนต่างกันอยู่ 2 แบบ คือ 

2.1 Active Fund เป็นการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุด คือ ให้ชนะดัชนีหรือค่าเฉลี่ยของหน่วยลงทุนด้านนั้นให้ได้ มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีวัด 

2.2 Passive Fund เป็นการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเท่าดัชนีราคากลางของการลงทุนประเภทนั้น สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีวัด 

กองทุนรวมเหมาะกับใคร 

1.นักลงทุนกระเป๋าเล็ก มีเงินลงทุนไม่มาก 

2.นักลงทุนมือใหม่ เพิ่งลงสนามการลงทุนครั้งแรก ไม่มีประสบการณ์ 

3.นักลงทุนขี้เกียจ ไม่มีเวลาศึกษาหาข้อมูลหรือติดตามข่าว แค่โปะเงินไว้ รอผลตอบแทนกลับมา 

4.นักออมเงิน เพราะว่าการฝากเงินไว้กับธนคารดอกเบี้ยน้อยกว่าการลงทุน 

ผลตอบแทนของกองทุนรวม 

กองทุนรวมให้ผลตอบแทนแบ่งออกเป็น 2 แบบ 

1.เงินปันผล 

เงินปันผล คือ เงินที่ได้จากการลงทุน หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ก็นำมาหารแบ่งกันตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ซื้อ บางกองทุนจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น จ่ายทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน จะจ่ายไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี ซึ่งต้องดูนโยบายที่กำหนดไว้ด้วยว่ากองทุนรวมนี้มีการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ เงินปันผลที่ได้มาจะต้องนำไปหักภาษี 10% ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้หัก ณ ที่จ่าย หรือไปหักรวมพร้อมกับรายได้อื่นๆ ปลายปี 

2.ผลต่างราคา 

ผลต่างราคาเป็นผลตอบแทนจากกองทุน ที่เราไม่ต้องเสียภาษี กำไรเท่าไหร่ก็รับเต็มจำนวน เช่น ถ้าเราซื้อกองทุนมาในราคา 10 บาท เมื่อเวลาผ่านไปเราขายหน่วยลงทุนได้ในราคา 15 บาท กำไร 5 บาทที่ได้จากการขายกองทุนนี้ เรียกว่า “ผลต่างราคา” 

สุดท้ายแล้ว ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูลและความเข้าใจก่อนการลงทุน และต้องรู้ว่าเราลงทุนเพื่ออะไร ประเมินตนเองว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไหน 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *