Value เข้าใจในมูลค่าของหุ้น

Value คือประโยชน์ที่ผู้ซื้อได้รับจากสิ่งที่ตนเองซื้อ ดังนั้น มูลค่าของแต่ละคนจึงไม่เท่ากัน...
Read More ⟶

ความเข้าใจการลงทุน (Investments) คืออะไร ก่อนการลงทุน

หลายท่านอยากจะเริ่มต้นลงทุน แต่เราต้องรู้อะไรก่อน ความเข้าใจการลงทุน มีหรือยัง...
Read More ⟶